Bier og andre insekter får spisekammer på toppen af Engholmene Business Center

Engholmene Business Center får begrønnede tage og tagterasser på alle bygningerne. Det er godt for både klima og biodiversitet. Grønne områder i byen er eftertragtede – også for insekter. Derfor giver det god mening at begrønne tage og tagterrasser på vores bygninger. Det styrker biodiversiteten i området, sparer på vores ressourcer og er en vigtig medspiller, når det handler om at fremtidssikre byggeriet med bæredygtige løsninger.

Når Engholmene Business Center står klar, glæder man sig til at få besøg af både bier og andre insekter på bygningernes grønne tage og tagterrasser. På den måde er byggeriet medvirkende til at øge biodiversiteten og bidrage til både insekt- og fuglebestanden i området. Det er efterhånden kendt at antallet af arter er i tilbagegang generelt, blandt andet fordi deres naturlige habitater forsvinder. Her kan begrønning i byen være en vigtig medspiller, når udviklingen skal vendes i en positiv retning.

Insekthoteller og ynglekasser på Engholmene Business Center skal tiltrække fugle og flagermus.

På National Center for Miljø og Energi i Aarhus har man overvåget et grønt bytag i Aarhus midtby. Her kunne man på optagelserne se, at taget var meget velbesøgt af både honningbier og andre blomsterbesøgende insekter, som benyttede sig af det store tag selv-bord af pollen og nektar. Ved at give bier og andre insekter flere steder at bo og søge nektar på, er man med til at øge antallet og bevare arter fra at uddø. Når der skabes gode forhold for insekterne, har det yderligere en positiv effekt på andre dyrearter, som fx fugle og flagermus. På Engholmene Business Center vil der udover beplantning også blive etableret insektbo på tage og tagterasser. På den måde bliver det endnu mere attraktivt for insekterne, og den øgede insektaktivitet vil kunne tiltrække fugle- og flagermusarter. Der vil derfor også blive opsat ynglekasser til diverse fugle- og flagermusarter og på den måde understøtte biodiversiteten på Engholmene.

” Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan være med til at gøre noget godt for klimaet og tænke bæredygtighed ind i vores byggeri. Vi vil gerne bakke op om Københavns Kommunes strategi om et grønnere København, da det gør hele områder i Engholmene endnu mere attraktive,” udtaler Kim Lang Sørensen, direktør og partner i NPV A/S. ”De grønne tage og terrasser på Engholmene Business Center bliver både smukkere at se på, og så taler de ind i bæredygtighed på flere områder. Dels har de en dokumenteret positiv indflydelse på biodiversiteten, hvor man ser at både bier og andre insekter søger føde på de grønne tage, og dels har de positiv indvirkning på folks trivsel.”

De grønne arealer på toppen af Engholmene bliver ikke kun spisekammer for insekter, fugle og flagermus. Personalerestauranterne i Engholmene Business Center vil lægge stor vægt på at bruge lokale årstidsbestemte råvarer. De grønne terrasser indrettes således, at kokkene kan dyrke grønt og krydderurter umiddelbart uden for køkkenerne – og så kan man da tale om at råvarerne er lokale.

De begrønnede arealer reducerer skaderne ved skybrud og sparer på vores ressourcer

De grønne arealer, som dem der kommer til at ligge på toppen af Engholmene Business Center, er gavnlige for klimaet og har flere bæredygtige sideeffekter. Begrønningerne optager, fordamper og forsinker regnvandet og er på den måde med til at aflaste kloakker og spildevandsanlæg for store mængder vand. Engholmene Business Center vil med begrønning bidrage til at fremtidssikre området ift. øgede regnmængder og skybrud, som der har været en stigning af de seneste år og som desværre ikke ser ud til at aftage. De grønne tage har også en lang række klimagevinster, når man kigger på energiforbruget. Om vinteren har tagene en isolerende funktion som mindsker varmetab og dermed reducerer energiforbruget. Omvendt er de om sommeren med til at køle taget ned, da den øgede fordampning fra de grønne tage har en nedkølende effekt. Denne nedkølende effekt er især vigtig i byområder. Her betyder en større koncentration af asfalt, beton, glas, stål og andre materialer, der holder på varmen og reflekterer solens stråler, at man opnår en ’varme-ø-effekt’.  De grønne tage er derfor med deres nedkølende evne med til at reducere temperaturstigninger i byerne og højne luftfugtigheden. Endeligt betyder de grønne tage, at tagkonstruktionen får længere levetid, da tagmembranen er beskyttet mod uv-stråler og ikke nedbrydes så hurtigt som på mange konventionelle tagkonstruktioner. Det er endnu ikke besluttet helt præcis, hvilken beplantning, man i fremtiden vil kunne opleve på bygningerne i Engholmene Business Center, men det kommer helt sikkert til at skabe en dejlig atmosfære, som er til gavn for både områdets brugere og vores klima.